1
Nhất nhất quang trung xuất tam thập lục bá thiên ức Phật. Quí vị nên biết, hoa sen phóng hào quang, trong hào quang có hóa Phật. Một đóa hoa sen vô lượng quang, trong mỗi quang có vô lượng Phật. Quí vị nghĩ xem có bao nhiêu Phật?Ngẫu Ích đại sư nói: có thể vãng sanh hay không quyết định nơi tín nguyện có hay không. Phẩm vị cao thấp, đó là công phu niệm Phật của quí vị cạn hay sâu. Ngẫu Ích đ
What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments