1
Giảng ngày: 25.6.20112) Nếu có Thiền Định sâu, chúng ta tu học bất cứ pháp môn nào cũng đắc tam-muội, từ ngay nơi tướng mà lìa tướng, xa lìa ở một mức độ càng sâu hơn. Chẳng có tâm xa lìa mà trong hết thảy các pháp, tự nhiên chẳng khởi tâm không động niệm, đó là thật sự lìa.Khi thành lập Tịnh tông học hội, chúng tôi đặt ra năm môn học của hành môn, khuyến khích mỗi vị đồng học phải tự
What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments